Bạn là quản trị viên web và bạn muốn theo dõi các bài đăng của mình hoặc bạn muốn biết liệu trang web của bạn có ai tương tác với nó không? Cách đơn giản nhất là tích hợp code đếm số lượt xem bài viết, vì vậy bạn sẽ dễ dàng biết số lượt xem trên mỗi bài đăng trên blog trên trang web WordPress của mình.

Code đếm số lượt xem bài viết
Code đếm số lượt xem bài viết trên WordPress

Cách code đếm số lượt xem bài viết trên WordPress

Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy truy cập tệp Functions.php của chủ đề hiện đang được sử dụng của WordPress. Sau đó sao chép mã bên dưới và dán nó trước thẻ đóng ?> của tệp Functions.php.

/*
 * Lấy số lượt xem
 */
function get_post_view($postID) {
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  
  if ($count == '') {
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    return "0";
  }
  
  return $count;
}

/*
 * Tính số lượt xem (+1)
 */
function set_post_view($postID) {
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  
  if ($count == '') {
    $count = 0;
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
  } else {
    $count++;
    update_post_meta($postID, $count_key, $count);
  }
}
}

Sử dụng

Sao chép mã bên dưới và dán nó vào tệp trong vòng lặp if (have_posts()) trong single.php

set_post_view(get_the_ID());

sao chép mã sau và dán nó vào nơi bạn muốn hiển thị số lượt xem

echo get_post_view(get_the_ID());

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2 Comments